znak Měnína

Třetí třída

Aktuality
30/04/2020
Tematické plány pro 3.ročník               Květen 2020
ČESKÝ JAZYK
Čtení a literární výchova:
+ Přečíst další celou knihu dle vlastního výběru a zapsat do Čtenářského deníku
+ Přečíst zadané texty z Čítanky
Psaní:
Dopsat Písanku č. 2 do konce
Mluvnice:
+ Skladební dvojice
+ Slovní druhy: Přídavná jména, Číslovky, Předložky, Zájmena, Spojky
+ Opakování dosavadního učiva
MATEMATIKA
+ Jehlan, Kužel, rýsování (přímka, úsečka, kružnice, rýsování ve čtvercové síti)
+ Dělení se zbytkem
+ Rodokmen
+ Opakování dosavadního učiva
PRVOUKA
+ Živočichové – Ptáci, Ryby, Plazi, Obojživelníci
+ Vesmír
+ Opakování dosavadního učiva
ANGLICKÝ JAZYK
Lekce 9 – zvířata
Pojmenování zvířat
Projekt - moje oblíbené zvíře
Použití vazby „It can...“ – co zvířata dovedou
04/04/2020
Tematické plány pro 3. ročník       -  Duben 2020
ČESKÝ JAZYK
Čtení a literární výchova:
+ Přečíst knihu dle vlastního výběru a zapsat do Čtenářského deníku
+ Přečíst zadané texty z Čítanky
+ Vyrobit si papírové loutky a zahrát jednoduchou scénku – rozhovor alespoň dvou postav.
Psaní:
+ Písanka po str. 25
Mluvnice:
+ Slovesa – osoba, číslo, čas, infinitiv
+ Vlastní jména (psaní velkých písmen)
+ Opakování -vyjmenovaná slova po B,L,M,P,S,V,Z. Slova příbuzná. Podstatná jména pád, číslo, rod
MATEMATIKA
+ Válec, koule
+ Opakování a procvičování:
Sčítání, odčítání, násobení, dělení, písemné sčítání, odčítání, násobení. Převody jednotek délky, hmotnosti, objemu, času.
Rýsování úseček, kružnice. Rýsování čtverce, obdélníku, trojúhelníku ve čtvercové síti. Výpočet obvodu čtverce, obdélníku a trojúhelníku.
Slovní úlohy.
ANGLIČTINA
Lekce 8 - Jídlo
Slovní zásoba – jídlo, nápoje, ovoce, zelenina
Projekt Můj jídelníček
Projekt Moje oblíbené jídlo
PRVOUKA
+ Velikonoce
+ Části těla kvetoucích rostlin, Rostliny chráněné, léčivé a jedovaté.
+ Společné znaky živočichů, Savci.
 
24/03/2020
Tematické plány pro 3.ročník               - období do konce března 2020
ČESKÝ JAZYK
Čtení a literární výchova:
+ Dočíst knihu Děti z Bullerbynu a zapsat do čten. deníku.
+ Vyrobit si papírovou loutku lišky a kohouta a zahrát divadlo (viz. Čítanka)
+ Přečíst zadané texty z Čítanky
Psaní :
+Písanka po str. 20.
Mluvnice:
+ Skloňování podstatných jmen (pádové otázky a jejich používání)
+Vyjmenovaná slova po Z
+ Opakování: vyjmenovaná slova po B,L,M,P,S,V a slova příbuzná, opakování určování rodu a čísla u podstatných jmen
MATEMATIKA
+ Rýsování kružnice
+Opakování a procvičování:
sčítání a odčítání do 1000 (pamětní i písemné, zkouška správnosti),
násobení a dělení v oboru násobilky, písemné násobení jednociferným činitelem dvoumístné i trojmístné číslo
převody jednotek délky, hmotnosti, objemu, času
rýsování úseček dané délky, měření úseček na cm a mm
řešení slovních úloh
ANGLIČTINA
Unit 7: My body = Lekce 7: Moje tělo
Pojmenování částí těla, popis postavy
Použití zájmen my/ your/ his/ her
Sloveso can – já umím (I can walk,/ I can run./ I can jump.) / Umíš? (Can you run?)
PRVOUKA
+Příroda živá, neživá
+Život na Zemi – teplo, světlo, voda, vzduch, půda
+Společné znaky rostlin
11/02/2020
Volby do třídní samosprávy
V úterý 11.2.2020 proběhly ve třetí třídě VOLBY DO TŘÍDNÍ SAMOSPRÁVY.Žáci si vyzkoušeli, jak probíhá dění při opravdových volbách. Nejprve sestavili kandidátku, potom si vyrobili průkaz totžnosti, který obsahoval jméno, datum narození a bydliště. Po předložení průkazu totožnosti obdrželi volební lístek. Za zástěnou označili 3 jména svých kandidátů a potom lístek vložili do volební urny. Po sečtení všech platných hlasů, postoupili 4 žáci do druhého kola, ve kterém se opět tajným hlasováním rozhodlo o třech zástupcích.
Výsledky 1.kola: počet voličů 3. ročníku 26
                         počet vydaných hlasovacích lístků: 22
                         počet platných hlasů:  21
                         počet neplatných hlasů: 1
                         účast ve volbách:  84% voličů
                         Postupují do druhého kola:   Hrouzková Denisa, Jeniš Adam, Richterová                                                                         Tereza, Střílek Tomáš
 
Výsledky 2.kola:  počet voličů  26
                         počet vydaných hlasovacích lístků: 22
                         počet platných hlasů:  22
                         počet neplatných hlasů: 0
                         účast ve volbách:  84% voličů
                         Pořadí kandidátů: Richterová Tereza   21 hlasů, Střílek Tomáš 20 hlasů,
                                                   Hrouzková Denisa  16 hlasů, Jeniš Adam  8 hlasů
 
16/01/2020
Ve středu 15.ledna se žáci 3.třídy zúčastnili výukového programu na Lipce v Brně s názvem "Jak roste chléb".
Hravou formou se seznámili s tím, jak na sebe navazuje proces orby, setí, zrání, sklizně, mletí obilí. Třídili druhy obilných zrnek. Sami si obilná zrnka rozemleli na mouku, s pomocí receptu vypracovali, vytvarovali a upekli chlebové bochánky a preclíky. Porovnali rozdíly mezi dřívějším způsobem pěstování obilí a zemědělstvím v dnešní době, ruční a strojovou výrobu chleba.
Jak se našim třeťákům vedlo, můžete se podívat do galerie fotek. Mgr. Hana Kubíčková