znak Měnína

Čtvrtá třída

Aktuality
01/05/2020
4. třída – výstupy za květen
 
ČJ -mluvnice :
Shoda přísudku s podmětem
Skladba – souvětí a jeho stavba, spojovací výrazy, interpunkce
ČJ -sloh :
Přímá a nepřímá řeč
Čtení :
Komiksy
Práce s textem
Divadlo
Četba vlastní knihy
M :
Zlomky
Vztahy mezi čísly, přímá úměrnost
Práce s daty, průměr
M-geom.:
Souměrné útvary, osa souměrnosti
Krychle a kvádr – síť, povrch
AJ:
Lekce 8 – povolání
Slovní zásoba: zaměstnání
Reakce na otázku: What does your mother/ father do?, What do you want to be?
Projekt: I want to be ….
VL :
Život ve středověku, gotický sloh
Husitské války
České země po husitských válkách
PŘ:
Člověk a jeho zdraví
Člověk a jeho životní podmínky
Zdraví člověka - poznat a chránit
Od miminka po dědu
VV :
Gotické stavby – kresba (návaznost na VL)
Husitské zbraně – kresba (návaznost na VL)
:
Přání pro maminku
05/04/2020
4. třída – výstupy za duben
 
ČJ -mluvnice :
Slovesa – podmiňovací způsob
Skladba – Věta jednoduchá a souvětí; Podmět a přísudek
Shoda přísudku s podmětem (střední rod)
ČJ -sloh :
Dopis
Vyprávění – pohádka
Oznámení
Čtení :
Čtenářské dílny
Ilustrace v knihách; Pověst
M :
Jednotky objemu a času
Číslo milion, počítáme s milionem
Zlomky
M-geom.:
Jednotky obsahu
Grafický součet, rozdíl a násobek úseček
AJ:
Dokončení lekce 7 – Amazing animals
Sloveso mít = have got
Projekt Moje oblíbené zvíře = My favourite animal
Opakování lekcí 5 a 6
Velikonoce = Easter
VL :
Lucemburkové, Karel IV.
Život ve středověku
PŘ:
Léto v přírodě
Člověk jako ochránce i kazisvět
Člověk a jeho zdraví
Člověk a jeho životní podmínky
VV :
Velikonoční obrázek – komiks
Karel IV. – kresba (návaznost na VL)
:
Velikonoční výrobek
27/03/2020
4. třída – výstupy za březen
ČJ - mluvnice :
Slovesa – tvary jednoduché a složené, zvratná slovesa, slovesné časy (přítomný, minulý, budoucí), slovesný způsob (oznamovací, rozkazovací, podmiňovací)
Koncovky podstatných jmen - procvičení
ČJ - sloh :
Hra na řečníka,
Popis činnosti
Čtení :
Čtenářské dílny,
Básně, druhy rýmů
M :
Slovní úlohy
Písemné násobení dvojcif.číslem a písemné dělení – procvičení
Jednotky délky a hmotnosti
M-geom.:
Obsah čtverce a obdélníku
AJ:
Unit 8: Amazing animals = Lekce 8: Úžasná zvířata
Slovní zásoba: zvířata
Použití slovesa can/ can´t
 VL :
Přemyslovci
Románský sloh
PŘ:
Rostliny a živočichové vod a bažin
Jaro v přírodě
Neživá příroda - horniny a nerosty
 VV : Jaro – kresba (malba)
: Velikonoční přání
06/03/2020
V úterý 10.3. proběhne na naší škole jarní fotografování.
20/12/2019
Příjemné prožití svátků vánočních a do nového roku hodně zdraví, pohody, radosti a lásky přeje Lucie Rybová.